[ English ] [ 中文 ]
0891-6325020
དབུ་ཤོག>འཛམ་གླིང་རྒྱང་ལྟ།>འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་དང་ས་ཁུལ།
 • འཛམ་གླིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་དང་ས་ཁུལ་ཁག་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས།

  ཧྥི་ཅི་གླིང་ཚོམ།

 • ཡོང་ཁུངས།   མི་དམངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར།    |    རྩོམ་པ་པོ།      |    སྤེལ་དུས།   2019-10-08

  མིང་། ཧྥི་ཅི་གླིང་ཚོམ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ།

  བསྡུས་མིང་། ཧྥི་ཅི།

  ཁོངས་གཏོགས་གླིང་། རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་གླིང་།

  མི་རིགས་གཙོ་བོ། ཧྥི་ཅི་རིགས། ཧིན་རྡུ་རིགས།

  རྒྱལ་ས། སུ་ཝ།

  ཆོས་ལུགས་གཙོ་བོ། ཡེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས། ཧིན་རྡུའི་ཆོས་ལུགས། དབྱི་སི་ལམ་ཆོས་ལུགས།

  གྲོང་ཁྱེར་གཙོ་བོ། ལའོ་ཐུའོ་ཁ། ལ་སྨི། ནན་ཏི།

  རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་ཁྱོན། སྤྱི་ལེ་ངོས་གྲུ་ཁྲི1.8333

  མི་འབོར། 849000(2009ལོ)

  རྒྱལ་སྟོན་ཉིན་མོ། 1970ལོའི་ཟླ་10ཚེས་10ཉིན།

  རྒྱལ་གླུ། དཀོན་མཆོག་གིས་ཧྥི་ཅིར་མགོན་སྐྱབས་བྱེད།

  གཞུང་ཕྱོགས་ཀྱི་སྐད། དབྱིན་སྐད། ཧྥི་ཅི་སྐད། ཧིན་རྡུའི་སྐད།

  664204_yis_1569298997685_s.jpg

  འདི་ནི་ཧྥི་ཅི་གླིང་ཚོམ་ཡིན་པ།

  --    --

  འགན་འཁུར་རྩོམ་སྒྲིག་པ། ཉི་ཆོས།