[ English ] [ 中文 ]
0891-6325020
མོའོ་ཡན་གྱིས་ཁྱིམ་ཚང་གི་སློབ་གསོ་ཡག་པོ་ནི་ཚིག་ལྔ་ལ་ཁུ་བསྡུས་འདུག

ང་ཕུལ་བྱུང་གི་ཕ་མ་བརྒྱ་ཕྲག་དང་འབྲེལ་འདྲིས་བྱེད་མྱོང་ཡོད།ཁོང་ཚོའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཤིག་ནི་ཕྲུ་གུར་སློབ་གསོ་རྒྱག་པའི་ཐད་བསམ་བློ་ཞིབ་མོ་གཏོང་གི་ཡོད།འོན་ཏེ་མི་འགའ་ཤས་ཀྱིས་ཕ་མ་མང་པོ་ཞིག་ཡི་གེ་ན་གཅིག་ཀྱང་ཤེས་ཀྱི་མེད་ཀྱང་ཕྲུ་གུར་སློབ་གསོ་ཡག་པོ་

སྤྲོ་སྣང་ལྡན་ཞིང་སྣ་མང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་གུང་གསེང་།

ལོ་ལྟར་བོད་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་འབྲིང་ཆུང་གི་དགུན་ཁའི་གུང་གསེང་དེ“དུས་ཆེན་གསུམ”དང་ཏག་ཏག་འཁེལ་གྱི་ཡོད་པས་སེམས་ཁམས་དང་ལོ་ཚད་ཀྱི་དབྱེ་ཞིབ་ལ་གཞིགས་ན་སློབ་མ་ཚོས་དགུན་ཁའི་ག...

འབྲེལ་གཏུག་བྱ་ཡུལ། 0891-6325020 1428830663@qq.com