[ English ] [ 中文 ]
0891-6325020
བོད་ཀྱི་མཐོ་སློབ་སློབ་ཐོན་སློབ་མ་དང་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའི་ཁྱིམ་ཚང་གི་ངལ་ནུས་ལ་ཕྱོགས་པའི་ཆེད་དོན་གདན་ཞུའི་འདུ་ཚོགས་འཚོགས་པ།

ཚེས་6ཉིན་གྱི་ཕྱི་དྲོ། ལྷ་སར་ཀྲུང་དབྱང་ཁེ་ལས་དང་ལྗོངས་ནང་ཁུལ་གྱི་གཞུང་ཁོངས་ཁེ་ལས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་མཐོ་སློབ་སློབ་ཐོན་སློབ་མ་དང་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའི་ཁྱིམ་ཚང་གི་ངལ་ནུས་ལ་ཕྱོགས་པའི་ཆེད་དོན་གདན་ཞུའི་འདུ་ཚོགས་འཚོགས་པ་རེད།

འབྲེལ་གཏུག་བྱ་ཡུལ། 0891-6325020 1428830663@qq.com