[ English ] [ 中文 ]
0891-6325020
ཚན་རྩལ་གཤམ་སྤེལ་བྱེད་སྐབས་མང་ཚོགས་དང་འབྲེལ་འདྲིས་ཡག་པོ་བྱེད་དགོས།

ཉེ་བའི་ལོ་ཤས་རིང་རང་ལྗོངས་ཀྱིས་ཚན་རྩལ་གཤམ་སྤེལ་བྱེད་སྒོ་སྤེལ་གྲངས་མང་དུ་དང་སྤེལ་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་ཞིང་། ཞིང་བྲེལ་གོང་དང་ཞིང་དལ་དུས་སུ་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་སྤེལ་ནས་ཞིང་འབྲོག་པར་འཕྲལ་མཁོ་ཆེ་བའི་ཞིང་འབྲོག་ཚན་རྩལ་དང་

འབྲེལ་གཏུག་བྱ་ཡུལ། 0891-6325020 1428830663@qq.com