[ English ] [ 中文 ]
0891-6325020
ཉིང་ཁྲི་གྲོང་ཁྱེར་གྱིས“གྲོང་གསེབ་ཀྱི་གཞུང་ལམ་ཡག་པོ་བཞི”བསྐྲུན་པར་ནུས་ཤུགས་ཡོད་རྒུས་སྐུལ་འདེད་བཏང་བ། ཉེ་བའི་ལོ་ཤས་རིང་། ཉིང་ཁྲི་གྲོང་ཁྱེར་གྱིས་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་གཞུང་ལམ་སྐྲུན་པ་དང་། བདག་སྐྱོང་། དོ་དམ། སྐྱེལ་འདྲེན་བཅས་ཀྱི་ལས་དོན་ཁག་ལ་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ཤུགས་སྣོན་བརྒྱབ་

བོད་ལྗོངས་རྣམ་གླིང་དུ་ས་མཐོའི“སྔོ་ལྗང་གྲོང”བཏོད་པ།

སླེའུ་ཀོག་གྲོང་ཚོ་ནི་རྣམ་གླིང་རྫོང་གི་ཡུལ་གཞན་དུ་གནས་སྤོས་དབུལ་སྐྱོར་གྲོང་ཚོ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ད་ཆ་དུད་ཚང་121དང་མི་531ཡོད་པའི་ཁྲོད་ཀྱི་དུད་ཚང་33སྔར་བཞིན་

སྙེ་མོ་རྫོང་ཐོན་པ་ཤང་ཐོན་མདའ་གྲོང་ཚོས་སྤོས་ཀྱི་ཐོན་ལས་ལ་བརྟེན་ནས་ཕྱུག་འགྱུར་ལམ་བུར་བསྐྱོད་པ། ཐོན་མདའ་གྲོང་ཚོར་ལོ་ངོ་1300ལྷག་ཙམ་གྱི་སྤོས་བཟོ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ལྡན་ལ་སྤོས་འདི་ཉིད་ད་ཆ་གྲོང་ཚོ་དེའི་ཀ་རྟེན་ཐོན་ལས་སུ་གྱུར། རྒྱ་མཚོའི་སྙེ་མོ་རྫོང་ཐོན་མདའ་ཤང་གི་ནོར་་

འབྲེལ་གཏུག་བྱ་ཡུལ། 0891-6325020 1428830663@qq.com