[ English ] [ 中文 ]
0891-6325020
“འཛམ་གླིང་ཡང་རྩེ”སྔོ་ལྗང་གིས་བརྒྱན།

ལོ་40ལྷག་ཙམ་གོང་། ལོ་10ལ་སླེབས་ཙམ་གྱི་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་གྲོང་སྡེའི་རི་འདབས་སུ་རྒྱ་ལྕང་རྐང་5བཙུཌ་པས་ལ་རྒོད་སྔོ་ལྗང་ཅན་དུ་འགྱུར་འགོ་ཚུགས། ཉི་འོད་རབ་ཏུ་འཚེར་་

བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཡུལ་སྐོར་འཕེལ་རྒྱས་ཨུ་ལྷན་ལ་བྱ་དགའ་ཆེན་པོ་གཉིས་ཐོབ་པ།

ཉེགསར་འགོད་པས་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཡུལ་སྐོར་འཕེལ་རྒྱས་ཨུ་ལྷན་ནས་ཤེས་རྟོགས་བྱས་པར། ས་ཁོངས་མཉམ་ལས་ལ་ཤུགས་སྣོན་དང་ཐང་ཀྲུའུ་གནའ་ལམ་མནའ་འབྲེལ་་

ཆེ་དགྲ་ལྷས་སྣོད་བཅུད་ཡུལ་སྐོར་རིག་གནས་ཐོན་ལས་ལ་བརྟག་ཞིབ་གནང་བ།

ཚེས་30ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཁ་བ་འབབ་པར་མ་འཛེམས་པར་ལྗོངས་ཏང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་ཆེ་དགྲ་ལྷ་སྟོད་ལུང་བདེ་ཆེན་ཆུས“ཞང་ཞུང་མེ་ཏོག”སྣོད་་

འབྲེལ་གཏུག་བྱ་ཡུལ། 0891-6325020 1428830663@qq.com