[ English ] [ 中文 ]
0891-6325020
ཝུའུ་དབྱིང་ཅེས་ལྷ་སར་མཐོ་སློབ་ཀྱི་སློབ་ཐོན་སློབ་མ་ལས་ཞུགས་ལས་གཏོད་ཀྱི་ལས་དོན་ལ་རྟོག་ཞིབ་གནང་བ།

2018ལོའི་དབྱར་དུས་བོད་ཀྱི་མཐོ་སློབ་སློབ་ཐོན་སློབ་མ་ལས་ཞུགས་ཆེད་གཉེར་གདན་ཞུའི་ཚོགས་འདུ་ཟླ་7ཚེས་14ཉིན་ལྷ་སར་འཚོགས་པ་རེད། རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཏང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་ཝུའུ་དབྱིང་ཅེ་གདན་ཞུའི་ཚོགས་འདུ་འཚོག་ཡུལ་དུ་ཕེབས་ཏེ་མཐོ་སློབ་ཀྱི་སློབ་ཐོན་སློབ་མ་ལས་ཞུགས་ལས་གཏོད་ལས་དོན་ལ་རྟོག་ཞིབ་

ཆེ་དགྲ་ལྷས་སྐབས་བཞི་པའི་བོད་ལྗོངས་འགྲེམས་ཚོགས་ཀྱི་སྒྲིག་འཛུགས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཚང་འཛོམས་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་དང་པོ་གཙོ་སྐྱོང་གནང་བ།

རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གི་ཆོག་མཆན་ཐོབ་པ་བརྒྱུད་རིག་གནས་དང་ཡུལ་སྐོར་པུའུ་དང་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གིས་ཐུན་མོང་ཐོག་གཙོ་གཉེར་བྱས་པ་དང་། ཕྱི་འབྲེལ་པུའུ་དང་། རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་དབུལ་སྐྱོར་གཞུང་དོན་ཁང་། རྒྱལ་ཡོངས་བཟོ་ཚོང་ལས་རིགས་མཉམ་འབྲེལ་ལྷན་ཚོགས་བཅས་

ཙེང་དབན་མིང་གིས་ལྗོངས་ཏང་ཨུད་རྩ་འཛུགས་པུའི་ཆེད་དོན་སློབ་སྦྱོང་ཚོགས་འདུ་གཙོ་སྐྱོང་གནང་བ།

ཉེ་ཆར། ལྗོངས་ཏང་ཨུད་ཀྱི་རྒྱུན་ཨུ་རྩ་འཛུགས་པུའི་པུའུ་ཀྲང་ཙེང་དབན་མིང་གིས་ལྗོངས་ཏང་ཨུད་རྩ་འཛུགས་པུའི་ཆེད་དོན་སློབ་སྦྱོང་ཚོགས་འདུ་གཙོ་སྐྱོང་གནང་ནས་སྤྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅི་ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའི་ཐོག《དུས་རབས་གསར་པའི་དགོས་མཁོ་དང་འཚམ་པར་བྱས་ནས་ཕུལ་

2017ལོའི་ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་ཏང་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་ཏང་ནང་ཁུལ་གྱི་བསྡོམས་རྩི...

ལྗོངས་ཡོངས་སུ་ད་ཡོད་ཏང་གི་གཞི་རིམ་རྩ་འཛུགས་ཁྲི་1.9ལྷག་ཙམ་ཡོད་པ་དེ་ལོ་གོང་མ་ལས་2600ལྷག་ཙམ་མང་དུ་ཕྱིན་ནས་འཕར་ཚད་15.8...

སྐབས་དང་པོའི་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་ཡ་རབས་ཁྱིམ་ཚང་གི་མིང་ཐོ།

དགྲ་ལྷ་མགོན་པོའི་ཁྱིམ་ཚང་། ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་འདམ་གཞུང་རྫོང་རྒྱས་དར་ཤང་ཡངས་ཡིད་གྲོང་ཚོ།

འབྲེལ་གཏུག་བྱ་ཡུལ། 0891-6325020 1428830663@qq.com