[ English ] [ 中文 ]
0891-6325020
མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་དྲིལ་བསྒྲགས་བྱ་བར་བྲེལ།

ཟླ་3ཚེས་21ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་ཁྲེང་ཀོན་ཆུས་རྔ་ཆེན་ཤང་དར་དམར་་་

བོད་རུམ། “ཐོན་ལས་རྙིང་པར”གསོན་ཤུགས་གསར་པ་རྒྱས།